THƯ VIỆN

TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất

TCVN 9386:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 375-2006

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn: Thiết kế công trình chịu động đất :

(1)P. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế nhà và công trình xây dựng trong vùng có động đất. Mục đích của tiêu chuẩn này là để bảo đảm trong trường hợp có động đất thì:

  • Sinh mạng con người được bảo vệ
  • Các hư hỏng được hạn chế
  • Những công trình quan trọng có chức năng bảo vệ dân sự vẫn có thể duy trì hoạt động

(2)P. Những công trình đặc biệt như nhà máy điện hạt nhân, công trình ngoài khơi và các đập lớn nằm ngoài phạm vi quy định của tiêu chuẩn này.

(3)P. Ngoài những điều khoản của các tiêu chuẩn khác có liên quan, tiêu chuẩn thiết kế này chỉ bao gồm những điều khoản buộc phải tuân theo khi thiết kế công trình trong vùng động đất. Tiêu chuẩn này bổ sung về khía cạnh kháng chấn cho các tiêu chuẩn khác.

Join The Discussion