THƯ VIỆN

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

Part 1-1: General rules and rules for
buildings

1.1 Phạm vi của Eurocode 4
(1) Eurocode 4 áp dụng để thiết kế các kết cấu và cấu kiện liên hợp của nhà và công trình. Eurocode
này tuân theo các nguyên tắc và các yêu cầu về an toàn và khả năng sử dụng của kết cấu cũng như
cơ sở thiết kế và kiểm tra, được nêu trong EN 1990 – Cơ sở thiết kế kết cấu.
(2) Eurocode 4 chỉ đề cập đến các yêu cầu về chịu lực, khả năng sử dụng, độ bền lâu và khả năng chịu
lửa của kết cấu liên hợp. Những yêu cầu khác, ví dụ như liên quan đến cách nhiệt và cách âm, không
được xét đến.
(3) Eurocode 4 được áp dụng kết hợp cùng với các tiêu chuẩn sau:
EN 1990 Eurocode: Cơ sở thiết kế kết cấu
EN 1991 Eurocode 1: Tải trọng tác dụng lên kết cấu
Các tiêu chuẩn EN, hEN, ETAG và ETA về sản phẩm xây dựng cho kết cấu liên hợp
EN 1090 Thi công kết cấu thép và nhôm
EN 13670 Thi công kết cấu bê tông
EN 1992 Eurocode 2: Thiết kế kết cấu bê tông
EN 1993 Eurocode 3: Thiết kế kết cấu thép
EN 1997 Eurocode 7: Thiết kế địa kỹ thuật
EN 1998 Eurocode 8: Thiết kế kết cấu kháng chấn, khi kết cấu liên hợp được xây dựng ở vùng động đất
(4) Eurocode 4 được chia thành các phần sau:
Phần 1-1: Các quy định chung và quy định cho công trình nhà
Phần 1-2: Thiết kế kết cấu chịu lửa
Phần 2: Công trình cầu

1.2 Phạm vi áp dụng Phần 1-1 của Eurocode 4

(1) Phần 1-1 của Eurocode 4 trình bày cơ sở chung để thiết kế kết cấu liên hợp cùng với các quy định
cụ thể cho công trình nhà.
(2) Phần 1-1 bao gồm các mục sau:
1: Quy định chung
2: Cơ sở thiết kế
3: Vật liệu xây dựng
4: Tính bền lâu
5: Phân tích kết cấu
6: Các trạng thái giới hạn độ bền (TTGH1)
7: Các trạng thái giới hạn sử dụng (TTGH2)
8: Nút liên kết liên hợp trong kết cấu khung của công trình nhà
9: Sàn liên hợp dùng tôn thép sóng trong công trình nh


Join The Discussion