EBOOK

Composite Structures According to Eurocode 4 Work Example

Các ví dụ tính toán cụ thể dễ hiểu về kết cấu liên hợp Bê tông – thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4.

  • Sàn liên hợp bê tông – thép.
  • Dầm liên hợp bê tông – thép
  • Cột liên hợp bê tông – thép

Join The Discussion