BÊ TÔNG CỐT THÉP

HƯỚNG DẪN GÁN ÁP LỰC NGANG TRONG ETABS & SAP 2000

ĐỐI VỚI ETABS :

 • Chọn shell cần gán.
 • Chọn Assign-> Shell Loads->Non-uniform
 • Xuất hiện hộp hội thoại
1: Chọn trường hợp tải
2: Chọn phương gán tải
3. Gán hàm áp lực ngang
 • Gán hàm áp lực ngang Ax+By+Cz+D= P(z)
  • Hệ số A=0, B=0
  • Tại cao độ z=z1, áp lực ngang là P(z1), ta có hàm: C*z1+D=P(z1)
  • Tại cao độ z=z2, áp lực ngang là P(z2), ta có hàm: C*z2+D=P(z2)
  • Giải hệ phương trình 2 ẩn ta tìm được C và D.
 • Ví dụ: Gán hàm áp lực nước cho vách cao 3m, (cos 0.000-> +3.000)
  • Tại z=+0.000: Áp lực nước P(0)=30kN/m2
  • Tại z=+3.000: Áp lực nước P(3) = 0kN/m2
  • A=0,B=0
  • Hệ phương trình (C*0+D=30) & (C*3+D=0)=> C=-10, D=30

ĐỐI VỚI SAP 2000:

 • Khai báo Joint Patterns, vào Define-> Joint Patterns
 • Chọn các điểm của các tấm Shell, vào Assigns-> Joint Patterns-> Xuất hiện hộp hội thoại

1: Chọn Joint Patterns đã khai báo ở trên
2. Gán hàm áp lực ngang
 • Gán hàm áp lực ngang như ở trên.
 • Gán áp lực vào shell:
  • Chọn toàn bộ shell bao gồm các điểm của shell cần gán.
  • Vào Assign/Area Loads/Surface Pressure
1.Chọn trường hợp tải (Load Pattern) cần gán vào.
2. Chọn Joint Pattern đã khai báo ở trên
3. Chọn hướng áp lực cần gán (Top/Bottom)

 • Kiểm tra lại kết quả đã gán.
  • Vào Display/Show Load Assigns/Area để xem lại tải đã gán.
1. Xem dưới dạng đồ họa
2. Xem dưới dạng giá trị và hướng của áp lực

Xem dưới dạng đồ họa

Xem dưới dạng giá trị và hướng của áp lực

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN GÁN ÁP LỰC NGANG VÀO ETABS VÀ SAP 2000

4 Comments

 1. Thái 19/03/2020
 2. KetcauPro 20/03/2020
 3. Nguyễn sơn 05/06/2020
  • KetcauPro 10/06/2020

Join The Discussion